صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع انبر

انبر رنگ استاتیک

جدول سایزهای موجود

انبر پرسی قلیانی

جدول سایزهای موجود