صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع سیخ کبابی

سیخ مفتولی

جدول سایزهای موجود

سیخ نیکل و کروم

جدول سایزهای موجود

سیخ گالوانیزه

جدول سایزهای موجود

سیخ استیل

جدول سایزهای موجود

سیخ آلومینیوم

جدول سایزهای موجود