صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع منقل کبابی

منقل کبابی

جدول سایزهای موجود

منقل تاشو

جدول سایزهای موجود

منقل صحرایی

جدول سایزهای موجود

منقل پرسی

جدول سایزهای موجود

منقل اسپندی

جدول سایزهای موجود

منقل ایستاده

جدول سایزهای موجود