صنایع استیل رحیمی ؛ تولیدکننده انواع تور کباب

تور کباب 30x40

جدول سایزهای موجود

تور کباب 30x50

جدول سایزهای موجود

تور ماهی عربی

جدول سایزهای موجود

تور ماهی

جدول سایزهای موجود

تور کباب 36x46

جدول سایزهای موجود

تور کباب سناتوری

جدول سایزهای موجود

تور کباب اتراق گالوانیزه

جدول سایزهای موجود

تور کباب اتراق نیکل و کروم

جدول سایزهای موجود

تور کباب تو گود

جدول سایزهای موجود